ޝާއިޢުކުރުންތައް

ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފެސިލިޓީތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އެ ފެސިލިޓީތައް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އއިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

20 އޯގަސްޓް 2023