ޝާއިޢުކުރުންތައް

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދޭ ނިޒާމުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އެ ނިޒާމުތައް ބޭނުންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ލައިސަންސާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

20 އޯގަސްޓް 2023