ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް އޮފިސަރ – ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި، ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް މަޝްރޫޢު

24 އޮކްޓޯބަރ 2016 (IUL)438-PDU/1/2016/174