ބީލަން

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ގަތުމަށް – ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި، ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް މަޝްރޫޢު – 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

14 ނޮވެމްބަރ 2016 (IUL)438/1/2016/182