ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ސެޓްފިކެޓް ލެވެލ 3) – އިންޓަގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް މަޝްރޫޢު

22 ނޮވެމްބަރ 2016 (IUL)438-PDU/438/216/268