ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ (2 މަޤާމު) – ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި، ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް މަޝްރޫޢު (ޒޯން 1 – ހއ.، ހދ.، ށ. އަތޮޅު)

27 ނޮވެމްބަރ 2016 (IUL)438/1/2016/186