ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ކޮންސަލްޓަންސީ: އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ނަމޫނާ ޢިމާރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

1 ޑިސެމްބަރ 2016 (IUL)438-CCS/438/2016/274