ބީލަން

ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ އޮޑިޓް އަދި ވޭސްޓް ޖެނެރޭޝަން އޮޑިޓް ކުރުމަށް ޑޭޓާބޭސްއެއް ފަރުމާކޮށް، އުފައްދައި ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

8 ޑިސެމްބަރ 2016 (IUL)438-PPS/438/2016/279