ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް ނޮލެޖް މެނޭޖްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ – ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓެރެޓެޖީސް މަޝްރޫޢު

28 ނޮވެމްބަރ 2016 (IUL)438-CCS/438/2016/272