ޝާއިޢުކުރުންތައް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީ ދުވަސް 2016ގެ މުނާސަބަތުގައި އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދެއްވި ޚިޠާބު

22 މެއި 2016