ޝާއިޢުކުރުންތައް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ފޮރ އިންސްޓޮލޭޝަން އޮފް 1.5މެގަވޮޓް ރޫފްޓޮޕް ފޮޓޯވޮލްޓައިކް ސިސްޓަމް އެޓް ހުޅުމާލެ – 4 އޭޕްރީލު 2016

4 އޭޕްރިލް 2016