ޝާއިޢުކުރުންތައް

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގަސްގަހާގެހި ނެތިދިޔުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދެއްވާ ޚިޠާބު – 17 ޖޫން 2014

17 ޖޫން 2014