ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިޒައިން – ސްޓޯމް ވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް – ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ގދ. ތިނަދޫ – އިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓު – ނޮވެންބަރު 2013

1 ނޮވެމްބަރ 2013