ޑައުންލޯޑު

މައްސަލަ ޙައްލުކުރާ ނިޒާމު – ފުވައްމުލަކު ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އިކޯ ޓުއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން

6 އޯގަސްޓް 2017