ޝާއިޢުކުރުންތައް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް އެސެސްމަންޓް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވަރކް އެންޑް ރިސެޓްލްމަންޓް ޕޮލިސީ ފްރޭމްވަރކް – އެގްޒެކެޓިވް ސަމަރީ (ދިވެހި ބަހުން)

2 ޖަނަވަރީ 2018