ވަޒީރުންގެ ޚިޠާބު

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި މިނިސްޓަރ ޠާރިޤު އިބްރާހީމް ދެއްވި ޚިޠާބު

22 މެއި 2018