ޢާއްމު ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުމާއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

2 އޭޕްރިލް 2019

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

information@environment.gov.mv