ވަޒީރުންގެ ޚިޠާބު

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ދިރުންތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ދެއްވާ ޚާއްސަ ޚިތާބު

22 މެއި 2019