ޚަބަރު

ރ.ފައިނުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

21 އޯގަސްޓް 2016

ރ.ފައިނުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތަޝީޝާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމެވެ. އަދި ތަޝީޝާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަޒީނެވެ. މިއީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ)ގެ ދަށުން ރ. ފައިނުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު (އައި.ޑަބްލިއު.އެމް.ސީ) އަޕްގްރޭޑްކޮށް އެތަނުން ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ ފެންވަރަކަށް އެމަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 829,522.36(ހަލައްކަ ސާޅިސް އަށްހާސް ދުވިސައްތަ އެއް ރުފިޔާ ނަވާވިސް ލާރި) ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.