ޚަބަރު

‘އޯޒޯން ޓު ކްލައިމެޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސްޕޯ 2017’ ގައި “އިންޑަސްޓްރީ ޑައިލޮގް” ގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

14 އޯގަސްޓް 2017

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް(ޔޫ.އެން.އީ.ޕީ.) ގުޅިގެން މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ފިނިކުރުމަށް ރެފްރިޖެރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން “އިންޑަސްޓްރީ ޑައިލޮގް” ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މައިގަނޑު ބައެއް ފަރާތްތަކުންނާއި، ބޭރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.