ބީލަން

ރ.ވަންދޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަށް ޑަމްޕް ޓްރަކެއް އަދި މިލް ކްރަޝިން މެޝިނެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

20 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-WMPC/438/2021/112)

  • Registration Date
    28 Apr 2021 13:00
  • Information Session Date
    25 Apr 2021 10:00
  • Submission Date
    29 Apr 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
1 IUL)438-WMPC/438/2021/112) 20 އޭޕްރިލް 2021