ބީލަން

ރ.ވަންދޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަށް ޑަމްޕް ޓްރަކެއް އަދި މިލް ކްރަޝިން މެޝިނެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

20 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-WMPC/438/2021/112)

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    28 އޭޕްރިލް 2021 13:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    25 އޭޕްރިލް 2021 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    29 އޭޕްރިލް 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-WMPC/438/2021/112) 20 އޭޕްރިލް 2021