ބީލަން

ޑިޒައިން ބިލްޑް އުސޫލުން އދ. ދިގުރަށުގައި ބިމުގެ ފެންފަށަލަ މޮނީޓަރ ކުރާ ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

26 އޭޕްރިލް 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/130

  • Registration Date
    28 Apr 2021 12:00
  • Submission Date
    04 May 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2021/130 26 އޭޕްރިލް 2021