ބީލަން

ޑިޒައިން ބިލްޑް އުސޫލުން އދ. ދިގުރަށުގައި ބިމުގެ ފެންފަށަލަ މޮނީޓަރ ކުރާ ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

26 އޭޕްރިލް 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/130

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    28 އޭޕްރިލް 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 މެއި 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2021/130 26 އޭޕްރިލް 2021