ބީލަން

ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެންޑް ޑިޒައިން އޮފް އެކުއިފަޔަރ ރިޗާރޖް ސިސްޓަމް ފޯރ 06 އައިލެންޑްސް

12 މެއި 2021 IUL)438-GCF/438/2021/147)

  • Registration Date
    18 May 2021 12:00
  • Submission Date
    24 May 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 IUL)438-GCF/438/2021/157) 19 މެއި 2021
2 IUL)438-GCF/438/2021/147) 12 މެއި 2021
1 IUL)438-GCF/438/2021/135) 27 އޭޕްރިލް 2021