ބީލަން

“ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެންޑް ޑިޒައިން އޮފް އެކުއިފަޔަރ ރިޗާރޖް ސިސްޓަމް ފޯރ 06 އައިލެންޑްސް” ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

19 މެއި 2021 IUL)438-GCF/438/2021/157)

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    24 މެއި 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    30 މެއި 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-GCF/438/2021/157) 19 މެއި 2021
2 IUL)438-GCF/438/2021/147) 12 މެއި 2021
1 IUL)438-GCF/438/2021/135) 27 އޭޕްރިލް 2021