ބީލަން

“ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި މިއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް” ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

2 ޖޫން 2021 IUL)438-GCF/438/2021/166)

  • Registration Date
    08 Jun 2021 12:00
  • Submission Date
    13 Jun 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 IUL)438-GCF/438/2021/166) 2 ޖޫން 2021
1 IUL)438-GCF/438/2021/161) 24 މެއި 2021