ބީލަން

ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި މިއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް” ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

24 މެއި 2021 IUL)438-GCF/438/2021/161)

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    27 މެއި 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    1 ޖޫން 2021 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 IUL)438-GCF/438/2021/166) 2 ޖޫން 2021
1 IUL)438-GCF/438/2021/161) 24 މެއި 2021