ބީލަން

ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ފަރުމާ ކުރުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ހިދުމަތް ހޯދުމާއި ބެހޭ

20 ޖޫން 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/190

  • Registration Date
    27 Jun 2021 12:00
  • Submission Date
    30 Jun 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-GCF/438/2021/190 20 ޖޫން 2021
2 (IUL)438-GCF/438/2021/167 3 ޖޫން 2021