ބީލަން

ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ފަރުމާ ކުރުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ހިދުމަތް ހޯދުމާއި ބެހޭ

20 ޖޫން 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/190

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    27 ޖޫން 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    30 ޖޫން 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-GCF/438/2021/190 20 ޖޫން 2021
2 (IUL)438-GCF/438/2021/167 3 ޖޫން 2021