ބީލަން

ޓެކްނޮލޮޖީ ނީޑްސް އެސަސްމަންޓް (ޓީ.އެން.އޭ) ތައްޔާރުކުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އެޑެޕްޓޭޝަން އެސެސްމަންޓްސްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

5 ޖުލައި 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/194

  • Submission Date
    14 Jul 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-CCD/438/2021/194 5 ޖުލައި 2021
1 (IUL)438-CCD/438/2021/143 14 ޖޫން 2021