ބީލަން

ޓެކްނޮލޮޖީ ނީޑްސް އެސަސްމަންޓް (ޓީ.އެން.އޭ) ތައްޔާރުކުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މިޓިގޭޝަން އެސެސްމަންޓްސްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 ޖޫން 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/143

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    23 ޖޫން 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-CCD/438/2021/194 5 ޖުލައި 2021
1 (IUL)438-CCD/438/2021/143 14 ޖޫން 2021