ބީލަން

ރ. ވަންދޫއަށް ކުނި މެނޭޖްކުރާ އިކުއިޕްމަންޓް (ޑަމްޕްޓްރަކް އަދި މިލް ކްރަޝަރ މެޝިން) ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – ދެވަނަ އިއުލާން

14 ޖުލައި 2021 (IUL)438-WMPC/438/2021/185

  • Submission Date
    18 Aug 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-WMPC/438/2021/185 14 ޖުލައި 2021