ބީލަން

ރ. ވަންދޫއަށް ކުނި މެނޭޖްކުރާ އިކުއިޕްމަންޓް (ޑަމްޕްޓްރަކް އަދި މިލް ކްރަޝަރ މެޝިން) ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – ދެވަނަ އިއުލާން

14 ޖުލައި 2021 (IUL)438-WMPC/438/2021/185

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 އޯގަސްޓް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-WMPC/438/2021/185 14 ޖުލައި 2021