ބީލަން

‘އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖެންޑަރ އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

29 އޯގަސްޓް 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/227

  • Submission Date
    06 Sep 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2021/227 29 އޯގަސްޓް 2021