ބީލަން

‘އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖެންޑަރ އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

29 އޯގަސްޓް 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/227

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    6 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2021/227 29 އޯގަސްޓް 2021