ބީލަން

ހޫނުމޫސުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ލޮޓްތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL)438-WS/438/2021/242

  • Registration Date
    20 Sep 2021 13:00
  • Submission Date
    20 Sep 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WS/438/2021/242 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021