ބީލަން

ހޫނުމޫސުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ލޮޓްތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL)438-WS/438/2021/242

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    20 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 13:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    20 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WS/438/2021/242 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021