ބީލަން

ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި މިއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް” ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

2 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/236

  • Registration Date
    08 Sep 2021 12:00
  • Submission Date
    12 Sep 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2021/236 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2021