ބީލަން

ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި މިއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް” ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

2 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/236

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    8 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/236 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2021