ބީލަން

ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި މިއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

3 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/275

  • Registration Date
    10 Oct 2021 12:00
  • Submission Date
    13 Oct 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2021/275 3 އޮކްޓޯބަރ 2021