ބީލަން

ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި މިއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

3 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/275

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    10 އޮކްޓޯބަރ 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 އޮކްޓޯބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/275 3 އޮކްޓޯބަރ 2021