ބީލަން

ފެނާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އެކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

25 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/312

  • Registration Date
    31 Oct 2021 12:00
  • Information Session Date
    28 Oct 2021 10:00
  • Submission Date
    04 Nov 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-GCF/438/2021/312 25 އޮކްޓޯބަރ 2021