ބީލަން

ފެނާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އެކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

25 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/312

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    31 އޮކްޓޯބަރ 2021 12:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    28 އޮކްޓޯބަރ 2021 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 ނޮވެމްބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-GCF/438/2021/312 25 އޮކްޓޯބަރ 2021