ބީލަން

“އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)” މަޝްރޫޢު އަށް ބޭނުންވާ 01 ސީޕީޔޫ އަދި 02 މޮނިޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

27 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/288

  • Submission Date
    10 Nov 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2021/288 27 އޮކްޓޯބަރ 2021