ބީލަން

“އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)” މަޝްރޫޢު އަށް ބޭނުންވާ 01 ސީޕީޔޫ އަދި 02 މޮނިޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

27 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/288

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    10 ނޮވެމްބަރ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2021/288 27 އޮކްޓޯބަރ 2021