ބީލަން

ކ.ތިލަފުށީގައި އޮތް މި މިނިސްޓްރީގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ވެސަލްގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

15 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-WMPC/438/2021/298

  • Registration Date
    22 Nov 2021 10:00
  • Information Session Date
    23 Nov 2021 14:00
  • Submission Date
    30 Nov 2021 13:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WMPC/438/2021/298 15 ނޮވެމްބަރ 2021