ބީލަން

ކ.ތިލަފުށީގައި އޮތް މި މިނިސްޓްރީގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ވެސަލްގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

15 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-WMPC/438/2021/298

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    22 ނޮވެމްބަރ 2021 10:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    23 ނޮވެމްބަރ 2021 14:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    30 ނޮވެމްބަރ 2021 13:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/438/2021/298 15 ނޮވެމްބަރ 2021