ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރި އެއަރކޯން ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

15 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-AU/1/2021/53

  • Submission Date
    23 Nov 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-AU/1/2021/53 15 ނޮވެމްބަރ 2021
1 (IUL)438-AU/1/2021/48 27 އޮކްޓޯބަރ 2021