ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރި އެއަރކޯން ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-AU/1/2021/48

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    11 ނޮވެމްބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-AU/1/2021/53 15 ނޮވެމްބަރ 2021
1 (IUL)438-AU/1/2021/48 27 އޮކްޓޯބަރ 2021